Kursy i szkolenia ADR

Kurs ADR podstawowy (początkowy i uzupełniający)

Kurs podstawowy ADR to szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w ruchu krajowym i międzynarodowym (z wyłączeniem klas 1 i 7 czyli materiałów wybuchowych i promieniotwórczych). Kurs podstawowy początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień ADR, kurs uzupełniający (przedłużenie uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień ADR.

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat, wymagane jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, potrzebne będzie 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, główne rodzaje zagrożeń, działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich, obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera, manipulowanie i układanie sztuk przesyłki, oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych, przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, informacje na temat realizacji transportu kombinowanego, informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej itd.

Czas trwania szkolenia:
– kurs początkowy – 18 godziny dydaktyczne

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym składającym się z 30 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 min. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 20 poprawnych odpowiedziach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klas 1 i 7. Zaświadczenie ADR wydawane jest przez właściwego marszałka w języku polskim i angielskim na okres 5 lat, za oplatą 50 zł+ 0,5 zł za wpis do CEK (uwaga: kierowca musi odbyć kurs podstawowy uzupełniający i zdać egzamin w ciągu 12-tu miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnienia). Zaświadczenie ADR obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. w większości państw europejskich (48 państw).

Kurs ADR cysterny (początkowy i uzupełniający)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Kurs początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach, kurs uzupełniający (przedłużający ważność uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień.

Aby ukończyć kurs należy spełnić następujące warunki:

– Mieć skończone 21 lat, mieć ukończony kurs podstawowy ADR, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zachowaniem się pojazdu na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, szczególne wymagania dotyczące pojazdów, ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, a zwłaszcza świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych a także aktualne regulacje prawne i nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące przewozu w cysternach. Kurs uzupełniający jako szkolenie okresowe ma na celu powiększenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Czas trwania szkolenia wynosi:
– kurs początkowy – 13 godzin dydaktycznych

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem składającym się z 18 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 12 poprawnych odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie. Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat (uwaga: kierowca musi odbyć kurs doskonalący w roku poprzedzającym rok w którym upływa termin ważności zaświadczenia ADR). Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. w większości państw europejskich.

Kurs ADR materiały wybuchowe (początkowy i uzupełniający)

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy. Kurs początkowy odbywają kierowcy nie posiadający aktualnych uprawnień do przewozu materiałów wybuchowych, kurs uzupełniający (przedłużający ważność uprawnień) można odbyć w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie uprawnień.

Szkolenie obejmuje specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne, zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1 oraz aktualne regulacje prawne i nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące przewozu materiałów wybuchowych. Kurs uzupełniający jako szkolenie okresowe ma na celu powiększenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu przewozu drogowego materiałów wybuchowych.

Czas trwania szkolenia wynosi:
– kurs początkowy – 8 godzin dydaktycznych,
– kurs doskonalący – 5 godzin dydaktycznych.

(materiały dydaktyczne i egzamin w cenie kursu)

Kurs kończy się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1.

Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat (uwaga: kierowca musi odbyć kurs doskonalący w roku poprzedzającym rok w którym upływa termin ważności zaświadczenia ADR). Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR tj. we większości państw europejskich.